Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ № 679/2016 – GDPR

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: "ЕУРОГЛАС СОФИЯ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 130507793

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1336, район р-н Люлин, бл. 331, вх. В, ет. 1, ап. 42

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1336, район р-н Люлин, бл. 331, вх. В, ет. 1, ап. 42

Телефон: 0888502850

E-mail: euroglass@mail.bg,

Уебсайт: www.euroglass-bg.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

"ЕУРОГЛАС СОФИЯ" ЕООДсъгласно нововъведенията, влезли в сила на 25.05.2018г. с Регламент № 679/2016 /Регламента/, така нареченият GDPR, представлява Администратор на лични данни, който осъществява дейността си съобразявайки се с Регламента за обработката на личните данни и Закона за закрила на личните данни по отношение на физическите лица. Настоящата информация има за цел да уведоми всички наши клиенти за законосъобразното и целесъобразно използване на техните лични данни съгласно принципите залегнали в чл. 5 от Регламента.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния живот на физическите лица. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. При необходимост ще се актуализира периодично на този сайт.

Събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка със запитване или подаване на заявка през нашият сайт www.euroglass-bg.com, а също и при сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас или за предприемане на стъпки по сключването на договор;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

 

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със запитване или подаване на заявка през нашият сайт www.euroglass-bg.com, а също и при сключване на договори с дружеството, включително за следните цели:

-       предоставяне на подробна информация за предлаганите от нас услуги, цени и методи на работа;

-       сключване и изпълнение на договор от разстояние;

-        индивидуализация на страна по договора;

-       счетоводни цели;

-       статистически цели;

-       защита на информационната сигурност;

-       обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

-       изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

      i.        законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

     ii.        ограничение на целите на обработване;

    iii.        съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

   iv.        точност и актуалност на данните;

    v.        ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

   vi.        цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

-       изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, в това число всички съдилища и прокуратури на територията на Република България.

 

Видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

 

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 

-       Подаване на запитване – целта на тази операция е клиентите ни могат да подадат запитване за цени, условия, методи на работа или всякакви други въпроси свързани с дейността на дружеството, като предоставят данни за контакт за отговор по електронен път, по телефона или предоставят адрес за извършване на заявена услуга. Регистрацията и създаването на профил за използване на уебсайта няма.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Подаване на запитване“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.  

-       Подаване на заявка – целта на тази операция е клиентите ни могат да подадат заявка за поръчка на предлаганите от нас материали или поръчка на услуга, която да бъде извършена съгласно договорни условия, като предоставят данни за контакт за отговор по електронен път, по телефона или предоставят адрес за извършване на заявена услуга. Регистрацията и създаването на профил за използване на уебсайта няма.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Подаване на запитване“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.  

-       Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

-       Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

    Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)

        Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.

        Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Обикновени лични данни (имена, телефон, адрес и др.)

        Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора във връзка с допълнително създадени договорни отношения.

        Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Администраторът не събира, обработва и не съхранява специални /чувствителни/ лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

    Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок за съхранение на лични данни

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от нормалния срок за отговор на вашето запитване или изпълнение на вашата заявка до сключването на договорни отношения, за които клиентите се уведомяват допълнително и писмено се съгласяват да предоставят личните си данни за целите и изпълнението на договора. Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги псевдонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка със сключен допълнително договор за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с клиенти на дружеството - Администратор.

(3) Администраторът може да съхранява личните данни, съгласно приложимото законодателство, спазвайки нормите му и за по-дълъг период от горепосоченият.

Чл. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор, ако законовите разпоредби на българското и приложимото законодателство изискват това.

Предаване на лични данни и въпроси свързани с прехвърлянето им на трети държави

Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Защита на Вашите лични данни

Чл. 9. (1) Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служители, които работят под контрола на Администратора и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти.

(2) Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването злоупотреби с лични данни на наши клиенти и законосъобразното и сигурно използване на лични данни само във връзка с осъществяването на контакти и сключването на договори.

(3) В случай на злоупотреба с лични данни, незабавно уведомяваме компетентния надзорен орган, който да инспектира случая и да окаже необходимото съдействие.

Даване на съгласие за обработване, съхранение и използване на лични данни

Чл. 10. (1) Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, Администраторът трябва да е в състояние да докаже, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни.

(2) Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като използва ясен и прост език. Никоя част от такава декларация, която представлява нарушение на Регламент 679/2016г. не е обвързваща.

(3) Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

(4) Когато се прави оценка дали съгласието е било свободно изразено, се отчита най-вече дали, inter alia, изпълнението на даден договор, включително предоставянето на дадена услуга, е поставено в зависимост от съгласието за обработване на лични данни, което не е необходимо за изпълнението на този договор.

Вашите права по отношение на обработваните лични данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 11. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват и/или съхраняват от Администратора по една или друга причина, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим отговор, в който ви уведомяваме за изпълнение по вашето искане и за изтриването и/или псевдонимизирането на личните Ви данни.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Чл. 12. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви отговор, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 13. (1) Вие имате право да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, като изпратите във формата за запитване или заявка допълнително съобщение в свободен текст, с което уведомявате Администратора за непълно или неточно предоставени лични данни и изразите Вашето желание те да бъдат допълнение или коригирани по начин предоставен от Вас в горецитираното съобщение.

 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

 Чл. 14. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
 • Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане в свободен текст за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като използване формата за заявление и/или заявка или директно електронния адрес на Администратора, изпращайки му Вашето писмено искане за изтриване на личните Ви данни.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

 

Право на ограничаване

Чл. 15. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, като имате правната възможност да:

-       оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

-       оспорите неправомерно обработване на лични данни, като заявявате, че не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, от който сте изпратили искането, отговор с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни.

 Право на преносимост

Чл. 16. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

-       да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

-       да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, от който сте изпратили искането, отговор с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

 

Право на получаване на информация

Чл. 17. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, са били предоставени или за които е поискано коригиране и/или изтриване, а тази информация е била разкрита. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 18. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 19. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 20. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Промени в политиката на поверителност

Чл. 21. Всички бъдещи промени в нашата политика за поверителност ще бъдат публикувани на този уебсайт. Затова трябва периодично да го преглеждате за промени.

Ако имате въпроси, моля свържете се с локалния офис "ЕУРОГЛАС СОФИЯ" ЕООД.